×

Registration

Profile Informations

Login Datas Password confirmation"

 • Reload captcha

or login

First name is required!
Last name is required!
First name is not valid!
Last name is not valid!
This is not an email address!
Email address is required!
This email is already registered!
Password is required!
Enter a valid password!
Please enter 6 or more characters!
Please enter 16 or less characters!
Passwords are not same!
Terms and Conditions are required!
Email or Password is wrong!
Captcha is required!
Incorrect Captcha!

Handelsbetingelser

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for B2C transaktioner

 1. Generelt

Medmindre andet skriftlig er aftalt, gælder disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser (herefter Betingelser) for Cepelotools,Cepelokids og Fiberfixdanmark leverancer til køber.

CEPELO A/S 

Fredrikstadvej 15 
9200 Aalborg SV 
Denmark 
CVR: 35818332

 1. Aftalen

Der indgås en bindende aftale mellem CEPELO og køber ved købers afgivelse af elektronisk ordre ved tryk på ”bekræft bestilling”. Umiddelbart efter CEPELOs modtagelse af ordren afsendes en ordrebekræftelse til køber med information om ordrens modtagelse og angivelse af ordrens indhold.

 1. Sprog

Aftaler kan indgås med CEPELO på dansk.

 1. Priser

Priserne er de på aftaletidspunktet gældende priser og medmindre andet skriftligt er aftalt. Alle priser oplyses inklusive moms og andre gebyrer, som direkte kan henføres til varen. Leveringsomkostningerne indregnes ikke i denne pris, og denne omkostning tilkommer yderligere for Køber.

Der tages forbehold for prisstigninger uden for sælgers kontrol og trykfejl.

 1. Betaling

Ved betaling med faktura skal betaling ske senest 8 dage fra fakturadato. Ved forsinket betaling beregnes morarente på 2 % pr. påbegyndt måned fra forfaldsdagen at regne. Betaling ved modregning kan ikke finde sted, hvis modkravet er omtvistet. Manglende overholdelse af CEPELOs betalingsvilkår anses som væsentlig misligholdelse, der berettiger CEPELO til at standse yderligere leverancer samt til at kræve ethvert tilgodehavende, forfaldent som uforfaldent, indbetalt straks. For hver udsendt rykkerskrivelse opkræves et rykkergebyr på kr. 100 inkl. moms.

Ved betaling med VISA, Mastercard, JCB, American Express eller Dankort er kortgebyret fastsat af Nets, og opgøres således. Betales med betalingskort vil pengene først blive trukket, når varen af afsendt.

 1. Produktinformation og -ændringer 

CEPELO forbeholder sig ret til uden varsel at foretage ændringer i alle produktspecifikationer, hvis dette kan ske uden væsentlig ulempe for køber. Tegninger, specifikationer og lignende, som er udleveret af CEPELO før eller efter aftalens indgåelse, forbliver CEPELO ejendom og må ikke videregives uden CEPELO skriftlige samtykke. CEPELO opretholder desuden samtlige immaterielle rettigheder til leverede designs m.v.

 1. Levering og forsendelse 

Leveringsomkostningerne for levering i Danmark er: DKK 39,00 for ordrer op til DKK 499,- FRI fragt på alle ordrer over DKK 499,- Alle forsendelser, der foretages af CEPELO selv, er betinget af, at aflæsningsstedet er tilgængeligt ad farbar vej. Køber er ansvarlig for omgående aflæsning, og eventuel ventetid sker for købers regning.

Levering anses for sket, når varen er i købers besiddelse. Hvis køber ikke kan modtage leverancen, eller modtagelse ikke kan finde sted til aftalt tidspunkt grundet forhold, for hvilke CEPELO ikke bærer ansvaret, anses levering for sket, når CEPELO melder klar til levering. Eventuelle oplagringsudgifter faktureres lavest muligt.

 1. Leveringstid

Leveringstiden forventes at være 1-3 hverdage.

Leveringstiden er fastsat af CEPELO efter bedste skøn i overensstemmelse med de forhold, der forelå ved aftalens indgåelse. Med mindre andet skriftligt er aftalt, betragtes en udskydelse af leveringstiden med 10 arbejdsdage i enhver henseende som rettidig levering, således at køber ikke af denne årsag kan udøve nogle beføjelser overfor CEPELO. CEPELO skal uden ugrundet ophold meddele køber om ændringer i leveringstiden.

Medmindre andet er aftalt, skal leveringen af varen/tjenesteydelsen ske senest inden for 30 dage fra bestillingstidspunktet.

 1. Fortrydelsesret

Køber har en fortrydelsesret på 14 dage. Fristen regnes fra den dag Køber har fået varen i hænde, eller hvis varen skal fremstilles eller tilpasses efter købers individuelle behov, fra den dag aftalen er indgået.

Fra Køber har meddelt sin fortrydelse, har Køber 14 dage til at tilbagesende varen til CEPELO. Det er tilstrækkeligt, at Køber inden fristens udløb har overgivet varen til postvæsenet eller en anden forsendelsesvirksomhed. Omkostninger ved tilbagesendelse af varen til CEPELO påhviler Køber.

Varen skal tilbagesendes til følgende adresse:

CEPELO A/S 
Fredrikstadvej 15 
9200 Aalborg SV 
Denmark

Ved modtagelse af de returnerede varer, vil CEPELO vurdere eventuel værdiforringelse, inden der foretages hel eller delvis tilbagebetaling af købesummen.

Tilbagebetalingen for varen vil ske snarest og senest 14 dage efter CEPELO har modtaget varen retur.

Tilbagebetaling vil ske med samme betalingsmiddel, som Køber har anvendt ved købet af den vare, der ønskes returneret.

 1. Mangler og reklamation

Købelovens regler vedrørende mangler er gældende.

CEPELO yder 24 måneders reklamationsret på alle varer. Vil Køber påberåbe sig en mangel, skal Køber inden rimelig tid efter manglen er opdaget give CEPELO meddelelse herom med angivelse af, hvori manglen består. Såfremt køber har opdaget manglen, og Køber ikke reklamerer som anført, kan køber ikke senere gøre manglen gældende.

Efter CEPELOs valg vil mangler ved det solgte som udgangspunkt blive afhjulpet eller der ydes omlevering og køber kan i disse tilfælde ikke kræve pengene retur eller afslag i prisen.

Forandring af eller indgreb i det solgte uden CEPELOs samtykke fratager CEPELO for ethvert ansvar og enhver forpligtelse.

Der ydes ikke nogen form for garanti på købte varer eller leverede ydelser.

 1. Ejendomsforbehold 

CEPELO forbeholder sig med de begrænsninger, der følger af ufravigelige retsregler, ejendomsretten til det solgte, indtil hele købesummen (herunder eventuelle rentetilskrivninger) og de med salgsgenstandens levering, forsendelse og forsikring påløbne omkostninger, som afholdes af CEPELO på køberens vegne, er betalt af køber, eller der er stillet den aftalte sikkerhed, og indtil dette er sket, er køber ikke berettiget til at videresælge salgsgenstanden eller i øvrigt råde over varen på en måde, som strider mod CEPELOs ejendomsforbehold.

Ved omdannelse eller bearbejdning af salgsgenstanden, uden at denne dog mister sit særpræg eller identitet, opretholdes ejendomsforbeholdet, således at det omfatter den omdannede eller bearbejdede genstand for den værdi, salgsgenstanden repræsenterede uden omdannelse eller bearbejdning.

Når køber har betalt eller stillet aftalt sikkerhed for alle skyldige beløb, og ejendomsretten til salgsgenstanden er overgået til køber, skal CEPELO efter påkrav fra køber bekræfte dette.

 1. Ansvarsbegrænsning

For krav, som vedrører CEPELOs opfyldelse eller manglende opfyldelse af sine forpligtelser, er køber berettiget til erstatning for direkte tab med følgende begrænsninger:

CEPELOs erstatningsansvar er begrænset til direkte skader/tab, og er – uanset årsag og uanset kravets art – begrænset til 4 gange fakturabeløbet for den leverede ydelse/vare.

CEPELOs erstatningsansvar er begrænset til direkte skader/tab.

CEPELO er ikke erstatningsansvarlig for datatab, driftstab eller andet tab som følge af systemets tekniske nedgang.

CEPELO er under ingen omstændigheder erstatningsansvarlig overfor køber for tabt fortjeneste, tabte besparelser eller andre indirekte tab eller følgeskader, der skyldes anvendelse af det solgte eller manglende mulighed for at anvende dette, uanset om CEPELO er blevet informeret om sådanne kravs mulighed.

 1. Force majeure

CEPELO er ikke erstatningsansvarlig over for køber for tab, der hidrører fra omstændigheder af usædvanlig art og som hindrer, besværliggør eller fordyrer aftalens opfyldelse, såfremt disse indtræder efter tilbuddets fremsættelse og ligger uden for CEPELOs kontrol, herunder: Arbejdskonflikter (strejker og lockouts), ildsvåde, krig, oprør, indre uroligheder, vejrlig og naturkatastrofer, valutarestriktioner, offentlig beslaglæggelse, import- eller eksportforbud, afbrydelse af den almindelige samfærdsel, herunder energiforsyning, væsentlige pris- og/eller afgiftsforhøjelser, valutaudsving, produktions- og leveringsvanskeligheder, der skyldes forhold, der ikke kan bebrejdes CEPELO samt indtrædelse af force majeure og/eller hard ship hos relevante underleverandører.

Til force majeure regnes i øvrigt fejl/mangler, herunder driftsforstyrrelser hos købers øvrige leverandører/aftaleparter.

 1. Produktansvar 

For produktansvar hæfter CEPELO og/eller er CEPELO ansvarlig i overensstemmelse med dansk rets bestemmelser om produktansvar. Køber skal straks underrette CEPELO, hvis tredjemand gør produktansvar gældende overfor køber. I det omfang intet andet følger af ufravigelige regler, er CEPELO ikke ansvarlig for driftstab, avancetab eller andre indirekte tab.

Bliver CEPELO sagsøgt af tredjemand i anledning af produktansvar, accepterer køber at kunne blive adciteret under sagen eller sagsøgt ved den domstol eller voldgiftsret, som behandler sagen.

 1. Værneting

Værneting for enhver tvist, der måtte opstå i forbindelse med leverancen eller betaling, er Retten i Aalborg, idet enhver tvist bedømmes efter dansk ret.

Indkøbskurv

Din indkøbskurv er tom.